کفپوش سالن های تولید ضد باز سالن های تولید غذایی

کفپوش ضد اسید سالن های تولید غذایی

عایق رطوبتی مثبت و منفی

قابل اجرا روی سطوح نم‌دار کف

عایق رطوبتی نانو